اگر شخصي در ماه رمضان قبل از اذان صبح نيت روزه كند و بيهوش شود و در بين روز بهوش آيد، تكليف روزه اش چيست؟

نیت روزه

* احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و اگر روزه نگيرد بايد آن روز را قضا كند. (امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، شبيري، نوري)
* احتياط واجب آن است كه اگر قبل از ظهر حالش خوب شد روزه آن روز را تمام كند و بعدا قضايش را بجا آورد. (بهجت)
* احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و بعدا قضا نمايد. (وحيد خراسانی)
* بايد روزه آن روز را تمام نمايد. (مكارم)
* احتياط واجب آن است كه نيت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد. (صافي)

پاورقي:
۱- رساله مراجع، م ۱۵۵۸

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات