سیره اخلاقی بزرگان

چرا روحانی برای تبلیغ دین پول دریافت می کند؟

اما باید به نقطه اعتدال توجه داشت و دانست که افراط و تفریط هر دو جاهلانه است. هدف قرار دادن کسب مال برای روحانی درست نیست. اما نیازهای مالی او، واقعیتی غیر قابل انکار است.