آیا می‌توان در پرداخت فطریه، میانگین قیمت دو جنس را پرداخت نمود؟

زکات فطره

قوت غالب ما گندم و برنج به نسبتی تقریباً مساوی (۶۰ - ۴۰) است. آیا می‌توان جهت پرداخت فطریه احتیاط کرد و میانگین این دو را محاسبه و پرداخت نمود؟

کسى که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، پس اگر مثلاً فطریه بعضى را گندم و فطریه بعض دیگر را از برنج بدهد [یا قیمت آن‌را بپردازد]، کافى است.[۱] اما در پرداخت فطریه هر نفر، نمی‌توان نصف صاع را از یک جنس و نصف دیگر را از جنس دیگر داد.[۲] و اگر آن‌را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.[۳] پس قیمت دو جنس را در پرداخت فطریه یک نفر، نباید مخلوط کرد.

پی نوشت:
[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج ‌۲، ص ۱۸۱، م ۲۰۲۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
[۲]. آیت الله اراکى: مگر آن‌را به قصد قیمت فطره بدهد؛ آیت الله مکارم: مگر این‌که مخلوط آن دو، غذاى معمولى آن محلّ باشد.
[۳]. آیات عظام خوئى، زنجانى و سیستانى: اگر آن‌را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافى نیست؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج‌۲، ص ۱۷۸، م ۲۰۲۰.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات