چطور با همسرمان رفتارکنیم تا زندگی خوبی داشته باشیم؟

برای اینکار:

۱. بنا را بر صداقت همسرمان بگذاریم تا وقتی كه خلافش ثابت نشده است.


۲. همسرمان را همان طور كه هست قبولش كنیم نه آنطور كه باید باشد.

۳. به هیچ عنوان سعی در تربیت او نداشته باشیم.

۴. هر کسی در زندگی مان نقش خود را داشته و کسی جای دیگری را نگیرد. همسر جای خود، والدین جای خود، و دیگران جای خود.

۵. همواره در اثبات و ابراز عشق به همسرمان بكوشیم.

۶. برنامه منظمی برای حضور خانوادگی در مكان های مذهبی: مساجد و نماز جماعت، حرم، امام زاده، ... داشته باشیم و ... .

نظرات