تقلید

آیا می توانم مرجع تقلید خودم را تغییر دهم؟

مراجع عظام

شهر سوال ـ پاسخ به این سوال در سه صورت متصور است:
آیا عدول از مجتهد زنده مساوی به زنده مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید
آیا عدول از مجتهد اعلم به مجتهد غیر اعلم
عدول از مجتهد غیر اعلم به اعلم

علامت بلوغ چیست؟

شهر سوال ـ علامت بالغ شدن یکی از این سه چیزاست...

آیا انسان در این عصر نیز نیاز به تقلید دارد؟

 تقلید

شهر سوال ـ یکی از ویژگی های عصر جدید پیشرفت بسیار گسترده علوم است. این ویژگی سبب تخصص گرایی و انشعاب گسترده رشته های علمی شده است. یعنی اگر در زمانی کسی مانند ابن سینا می توانست کتابی گسترده در رشته های متعدد بنگارد و مطالب جدید علوم مختلف را مطرح کند (کتاب شفا) و در همه آن ها متخصص باشد، در این عصر چنین امری غیر ممکن است.

تغییر مرجع تقلید

مرجع تقلید

شهر سوال ـ قبلا مرجع تقلیدم آیت الله سیستانی بود ولی به دلیل اینکه من به خاطر مسئله ایی نمی توانستم از ایشان تقلید کنم به همین دلیل سراغ مرجعی رفتم که این مسئله را آسان تر گرفته باشد از این رو تنها مجتهدی که می‌شد این مسئله را از او تقلید کرد آیت الله وحید خراسانی بود. به همین علت مرجعم را تغییر دادم. ایا این تغییر مرجع من درست بوده است؟

آیا داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمان واجب است؟

مرجع تقلید

شهر سوال ـ داشتن مرجع تقلید برای كسانی كه به درجه اجتهاد نرسیده اند و در تمام احكام و تكالیف نمی توانند بر اساس احتیاط عمل كنند، واجب عقلی است و شرع نیز بر این حكم تاكید كرده است. توضیح آنكه: انسان می تواند در مسائل و احكام دینی آگاه شده و بر اساس آگاهی خود و بدون مراجعه به مرجع تقلید(آگاه از احكام دین) احكام و تكالیف الهی را انجام دهد. بر چنین كسی نه تنها تقلید لازم نیست بلكه حرام است مگر آن كه دیگری را آگاه تر از خود بداند.