رذائل اخلاقی

اقسام غیبت

شهر سوال ـ

درمان حسادت

شهر سوال ـ

عجب وراه درمان آن

شهر سوال ـ

ملاک ریا؛ نشانه‌ها و راه‌کار درمان

بهفرموده امیرالمؤمنین علیه‌السلام ریاکار سه نشانه دارد:
«اگر مردم او را ببینند بانشاط می‌شود (اعمال را باکیفیت بهتر انجام می‌دهد) وقتی تنها شود کسالت او را فرامی‌گیرد (نسبت به اعمال بی‌رغبت می‌شود) دوست دارد در تمام‌کارها ستایش شود»(۲)