معاد شناسی

تفاوت شرایط دنیا در حساب قیامت

خداوند در قرآن می‌فرماید:«لا یکَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها»(۱) منظور از توان، هم توان جسمی و امکانات مادی و ابزارهای موجود هر فرد است، و هم توان فکری و میزان معرفت انسان‌ها؛ لذا همان گونه که تکلیف یک ثروتمند در انفاق مال، با تکلیف یک فقیر متفاوت است، تکلیف انسان‌های آگاه و روشن با افراد عوام نیز فرق دارد.

شهید در روز محشر

شهر سوال ـ

بی نماز

شهر سوال ـ

درجات بهشت

شهر سوال ـ