معاد شناسی

خودبینی آتش براعمال

عُجب و تکبر از گناهان کبیره شمرده شده است. این که کسی خود را در مقابل دیگران برتر بداند، زمینه ساز تکبّر و دوری از رحمت خداست. به حدی که کبر مانع ورود شخص متکبر به بهشت می‌شود.(۵)

سرگذشت روح

شهر سوال ـ

حسرت از درجات بهشتی

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «هرگونه غُل (حسد و كینه و عداوت و خیانت) از سینه آن‌ها برمی‌کنیم (و روحشان را پاك می‌کنیم.)»(۲)
در آیه دیگر در حالات بهشتیان می‌فرماید: «سپاس و ستایش خداوند را كه اندوه و ناراحتی را از ما برطرف نمود و عوامل ناامنی را از بین برد.»(۳)

تفاوت شرایط دنیا در حساب قیامت

خداوند در قرآن می‌فرماید:«لا یکَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها»(۱) منظور از توان، هم توان جسمی و امکانات مادی و ابزارهای موجود هر فرد است، و هم توان فکری و میزان معرفت انسان‌ها؛ لذا همان گونه که تکلیف یک ثروتمند در انفاق مال، با تکلیف یک فقیر متفاوت است، تکلیف انسان‌های آگاه و روشن با افراد عوام نیز فرق دارد.

شهید در روز محشر

شهر سوال ـ

بی نماز

شهر سوال ـ