حجاب و پوشش

حدود پوشش در مقابل همجنس

مسئله پوشش از اول مورد توجه بوده است و پوشش‌های زیادی غیر پوشش در برابر نامحرم نیز وجود دارد که یکی از آن‌ها پوشش در مقابل محرم و هم جنس است. با توجه به روایات و منابعی که در دست است می‌توان گفت که مسئله حیا و عدم ایجاد زمینه برای فساد به عنوان ملاک و معیار برای حدود نگاه و پوشش خودنمایی می‌کند؛ یعنی در مقابل محارم و هم جنس‌ها هم باید طوری لباس بپوشیم که هم مناسب حیا باشد و هم زمینه فساد و درگیری ذهنی برای مخاطب ایجاد نشود؛ بنابراین در مقابل محرم یا هم جنس هم باید پوشش مناسب داشته باشیم؛ و پوشیدن لباس نا مناسب در مقابل هم جنس حتی اگر حدود شرعی پوشش را رعایت کرده باشیم.
از نظر اخلاقی مناسب نیست. البته حدود این مناسب یا عدم مناسب بودن را عرف در هر منطقه‌ای تعیین می‌کند.

عکس خانم برای کار فرهنگی

در شرایط تهاجم فرهنگی شدید، کار مؤسسات فرهنگی که به شناخت نوجوانان از معارف و دین و دشمن و پاسخگویی به شبهات و... می‌پردازند بسیار ارزشمند می‌شود. از سویی اصل بر احترام و جذب و شخصیت دادن به نوجوانان باشد و می‌توان اگر حجاب را دارند برای شنیدن و استفاده کردند و تاثیرگزاری اجازه داد آن‌ها وارد جلسه گفتمان بشوند، هرچند مثلاً لاک‌زده باشند یا پوشش شان خیلی مطلوب ما نباشد؛ اما در گزارشات اگر به حضور این دست از نوجوانان پرداخته می‌شود بهتر است عکس‌های واضح یا انفرادی از افراد شل حجاب در گزارش‌ها نباشد تا حساسیت‌ها برانگیخته نشود و از طرفی اگر در بین افراد مختلف یک عکس، عکس آن‌ها هم باشد مشکلی ندارد.

مساله حجاب وپوشش در ایران

طرح مسائلی چون اجبار در حجاب و ... ربطی به کثرت بحث در این باره ندارد.
طرح مباحث گسترده درباره حجاب، پوسته ای از یک مساله بسیار جدی و مهم است که باید مورد اهتمام و توجه قرار گیرد و بی اهمیت شمردن این مساله، نشان از عدم درک عمیق مساله است.

آیا استفاده از چادر مشکی سبب افسردگی نمی شود؟

غرضم بررسی رنگ چادر نیست که چادر می تواند غیر مشکی باشد، کما اینکه مشکی نیز می تواند مد و شیک باشد، کما اینکه رنگ کت و شلوارها و لباس های مجلسی زنانه می شود. غرضم بررسی ریشه این سخنان است که در صددند یکی پس از دیگری، به قول خود تابوهای جامعه ما را بشکنند. و ما را از مسیر سالم انسانی خویش جدا کنند و به کاروان غربیان ملحق گردانند.

محدوده واجب پوشش بانوان چه مقدار است؟

 تمام بدن زن به استثنای کف و روی دست ها تا مچ و گردی صورت باید از نامحرم پوشانده شود؛ به شرطی که دست و صورت آرایش و زینت نداشته باشد و گرنه باید قسمت آرایش شده یا زینت دار را هم از نامحرم پوشاند.

محدوده واجب پوشش بانوان چه مقدار است؟

تمام بدن زن به استثنای کف و روی دست ها تا مچ و گردی صورت باید از نامحرم پوشانده شود؛ به شرطی که دست و صورت آرایش و زینت نداشته باشد و گرنه باید قسمت آرایش شده یا زینت دار را هم از نامحرم پوشاند.