خداشناسی

پرستش خدا

شهر سوال ـ

نسبت تلاش وتوکل در موفقیت

در حدیثی آمده است که «روزی پیامبر(ص) از جبرئیل پرسید: توکل بر خدا چیست؟ جبرئیل عرض کرد: علم داشتن به این‌که مخلوق نه زیانی می‌رساند و نه سودی می‌بخشد، نه می‌دهد و نه بازمی‌دارد. پس هرگاه بنده این‌گونه شد، برای احدی غیر از خدا کار نمی‌کند و جز به خدا امید ندارد و از غیر او ترسی ندارد و در احدی غیر از خدا طمع ندارد. این توکل است».(۲)

فقر ورازقیت خداوند

هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه روزی اش بر عهده خداست»

تجلی خداوند درآفرینش

پرسش:

معنای تجلی و به طور خاص تجلی خداوند بر چیزی چیست؟