خداشناسی

معنا ومفهوم امتحان الهی

چرا هر جا بلایی بر سر بدبخت و بیچاره ها می آید، می گویند امتحان الهی است؟

پاسخ:
در جواب اجمالی باید چند نکته را مد نظر قرار داد. اولا همه زندگی و برای همگان امتحان الهی است. ثانیا تنها نکته مورد توجه در امتحان الهی صبر نیست. ثالثا با دیده دیگری نیز می توان به بلا نگریست و آن را مثبت دید.

لزوم شناخت خدا

شهر سوال ـ

خدا و موضوع زمان

شهر سوال ـ

اسماء الحسنی خدا

شهر سوال ـ