آیا وقتی ابلیس از بهشت رانده شد، هر حاجتی از خدا داشت برآورده گردید؟

ابلیس

اينگونه نيست که شيطان هر درخواستي از خدا مي کرد خداوند مي پذيرفت بلکه اتفاقا برخي درخواست هايي داشت که خداوند نپذيرفت.

به ۳ نمونه اشاره مي شود:

۱- شيطان از خدا خواست به او تا روز قيامت مهلت دهد ( انظرني الي يوم ييبعثون ؛ اعراف: ۱۴) تا بندگان را گمراه کند اما خداوند به او تا روز معلوم يعني زمان رجعت يا ظهور امام زمان (ع) مهلت داد (الي يوم الوقت المعلوم ؛حجر: ۳۸)

۲- در روايت آمده است که شيطان اجازه ورود به انسان از جهات مختلف شد از بالا از پايين از چپ و از راست اما وقتي خواست وارد قلب انسان شود خداوند اجازه نداد و فرمود قلب بندگانم به خودم اختصاص دارد و جاي تو آنجا نيست.

۳- شاطين تا زمان بعثت يا ولادت پيامبر گرامي اسلام (ص) به آسمانها بالا مي رفتند از اخبار آينده با خبر مي شدند و به کاهنان منتقل مي کردند اما بعد از ولادت يا بعث حضرت اين امکان از آنها برداشته شد اين نشان مي دهد علم غيب براي شيطان، سلطه بيشتري به شيطان مي دهد به همين جهت خداوند وي را محروم کرد اينگونه نيست که ابزاري به شيطان بدهد که سلطه کامل و قدرت زياد براي فريب بندگان پيدا کند.

کلمات کلیدی: 

نظرات