وقتی مسئولیت زن بیشتر و سخت‌تر از مرد است پس مرد جز تامين مالي خانواده چه کار دیگري باید بکند؟

كارهای زنان در خانه وظیفه نیست؛ زیرا هیچ كس برای انجام وظیفه، حق دریافت وجه و مال را ندارد، در حالی كه در قوانین اسلامی، در صورت درخواست زن برای كارهای خانه باید مزد آن پرداخت شود، حتی شیر دادن نوزادان. در شرع اسلام جز وظیفه زناشویی برای زنان هیچ وظیفه‏ای مقرر نشده است. در عین حال مردان وظیفه تأمین مالی خانواده را دارند كه در صورت عدم انجام وظیفه باید مورد مجازات قرار گیرند. همچنین بخشی از اموال و دارایی‏های خانه (كه از كار و فعالیت شوهر به دست می‏آید) متعلق به همسر او است، به همین خاطر در قوانین مدنی تصریح شده كه بخشی از دارایی‏ها متعلق به همسر است و در صورت جدایی، تقسیم انجام شده و به زن اموالی تعلق می‏گیرد.

اما این كه در جامعه مرسوم شده كه زنان كارهای خانه را به عهده می‏گیرند و مردان كارهای بیرون را، یك نوع همكاری است كه ناشی از حس شراكت در زندگی است، نه حس رقابت (كه سایه آن در پرسش شما نیز وارد شده است) نیز یك تعهد اخلاقی است، به همین خاطر، زنان مزدی دریافت نمی‏ كنند؛ زیرا خود را رقیب احساس نمی ‏كنند و بخشی از خانه را اختصاص به "خود" نمی‏ دانند و به تعبیر بهتر "من" وجود ندارد تا "او" باشد، به دنبال آن تقسیم همه چیز در خانه و از جمله اموالی، بلكه خانه تنها "ما" وجود دارد و فقط در این صورت است كه خانه، خانواده، محبت، همكاری و... شكل می‏گیرد. در غیر این صورت، بنیانی سست كه دیر یا زود متزلزل خواهد شد، در حالی كه بنابر روایات، هیچ بنیانی نزد خداوند، دوست داشتنی‏تر از بنیان خانواده نیست.

خوب است نكته‏ ای را یادآور شویم و آن این كه: اشكالات و احساس رقابت و تضاد با مردان و عنصر "من" به عنوان یك زن، در مقابل مرد و رقیب او، غالباً در دوران تجرد و برای برخی از زنان تحصیلكرده شكل می‏‌گیرد. البته نقش محیط و خانواده و برخوردهای مردان نیز بی‌تأثیر نیست و در بسیاری از موارد، با ازدواج زنان و فهم بهتر معنای زندگی و حس همكاری و تعاون درون خانه و آگاهی بیشتر از نیازهای واقعی خود، به تفسیر بهتری از روابط زن و مرد دست می‏یابند. اما همان طور كه گفتیم، اگر احساس رقابت همچنان پس از تشكیل خانواده وجود داشته باشد، زندگی استحكامی نخواهد داشت.

نظرات