چگونه میتوان عقاید و رفتارهای مذهبی را در همسر تقویت کرد؟

عقاید و رفتارهای مذهبی

تحكیم مبانی اعتقادی و باورهای مذهبی در گرو دو حركت است:

۱. حركت علمی، ۲. حركت عملی.

اسلام مجموعه ای از معارف نظری و عملی و در بردارنده سه بخش: عقاید، اخلاق و احكام می باشد.

بخش عقاید حاوی حكمت نظری و دو بخش اخلاق و احكام شامل حكمت عملی است.

در مرحلة نخست باید با مطالعه صحیح، عقاید اسلامی را شناخت. در این باره مطالعه كتب اعتقادی كه دربارة اصول عقاید منتشر شده، مانند آثار استاد شهيد مطهری(ره) و آیت الله مكارم شیرازی و آیت الله سبحانی و علامه طباطبائی(ره) كه متناسب با تحصیلات خواننده است، باید در دستور كار قرار بگیرد. اگر كار به صورت انفرادی پیش نمی رود، می توان مطالعات را به صورت دسته جمعی برگزار كرد، مثلاً زن و شوهر با موافقت بر مطالعه یك كتاب، هفته ای چند صفحه آن را با هم بخوانند و نتیجه گیری كنند و یا از نوارهای مذهبی و سخنان گویندگان استفاده كرد. در این راستا برنامه های رادیو معارف كه در سرتاسر كشور پخش می شود، برای رشد سطح افكار و باورهای مذهبی مفید است.

اما در كنار آن، باید برنامه خودسازی به صورت منظم عملی گردد و در رأس آن، انجام واجبات و ترك محرمات و رعایت آداب اسلامی است.
از آن جا كه زن از امتیاز مهم عشق و عاطفه برخوردار است، می تواند از این جهت تأثیر گذار باشد. اگر زن با هنرنمایی از این موهبت خدادادی به خوبی استفاده نماید، می تواند از طریق ابراز محبت و تسخیر دل شوهر و نفوذ در او، نظریات خود را به شوهرش القا نماید و حتی او را تحت تأثیر گفتار و رفتار صادقانه خود كند. از این رو زن نباید تنها با زبان، شوهرش را به رعایت مسائل مذهبی فرا خواند كه نتیجه ای در بر نخواهد داشت، بلكه باید با عمل خود مثل خوش رویی، صداقت، مهربانی و ادب، شوهرش را نسبت به اسلام خوش بین كند و در حقیقت عمل او تبلیغ كنندة اسلام و قرآن باشد.

نظرات