در مورد برتر بودن چادر و راههای مقابله با خودنمایی، مطالبی را بفرمایید؟

ازدواج دختر مسلمان با پسر مسیحی؟

حجاب منحصر در چادر و حتی مانتو نیست، بلكه هر لباسی كه غیر از وجه و كفین(دست ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریك و جلب توجه نامحرم نشود كافی است؛ ولی باید توجه داشت كه همان طور كه بقیه واجبات دارای مراتب مختلفی می باشند حجاب هم دارای مراتب خوب، متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب می شود.

حجاب دو فلسفه اساسی دارد كه با یكدیگر ارتباط تام دارند:
۱. مصونیت زن در برابر طمع ورزی های هوس بازان.
۲. یپشگیری ازتحریكات شهوانی خارج از ضوابط و هنجارهای الهی و تامین سلامت و بهداشت معنوی جامعه.

حجاب با چنین نقش و كاركرد مهم و اساسی پیامی قاطع و كوبنده با خود دارد، و آن این است كه دربرابر همه مردان اجنبی نوعی هشدار و اعلام دور باش! می دهد، حال باید دید چه عواملی در رساندن این پیام و اثرگذاری آن موثراست؟
بدون شك هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد نقش نیرومندتری در دورسازی چشم های نظاره گر ایفا می كند. اگر نگاه های آلوده را همچنان كه در روایات آمده است تیرهای زهرآلود شیطان بدانیم، پوشش زن همانند قوسی است كه تیر از آن كمانه می كند و منحرف می شود بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تیرهای شیطانی را بیشتر متوجه خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید.
از همین روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند، چون با وجود شرایط دیگر، بیشترین پوشش و مطمئن ترین مصونیت را به ارمغان می آورد.
البته میل به زیبایی و خودنمایی یکی از امیال و نیازهای فطری انسان است. همین نیازی که اگر درست و به جا ارضاء نشود منشاء بسیاری از انحرافات می شود اگر درست و به جا استفاده شود یکی از بهترین کارها برای حفظ دین و ایمان و منشاء شرینی زندگی خانوادگی خواهد بود.
در مکتب اسلام میل زیبایی و خودنمایی محترم شمرده شده و البته توصیه به استفاده به جا از این میل و نیاز شده است. دین اسلام به افراد توصیه می کند که در عین رعایت آداب و معاشرت های اجتماعی جلوه گری ها و طنازی های خود را برای همسر خود نگه بدارند و برای او زیبا و معطر و جذاب و دلربا و طناز شوند تا هم به نیاز جلوه گری خود پاسخ داده باشند و هم نیاز طرف مقابل برای بهره بردن از زیبایی و دلربایی را رفع کنند.
این نیاز نیز همچون سایر نیازها در صورتی که بجا استفاده شود نه تنها بد و نکوهش شده نیست بلکه در عین پاسخ با نیاز فطری گامی در رساندن خود و همسر و خانواده و جامعه به سمت ارزش های الهی است.

دیدگاه‌ها

باسلام
یکی از عواملی که در حجاب مطرح می شود جلب توجه نکردن هست و بنابراین چادر به دلیل اینکه بسیار ساده و خیلی از پوشش های دیگر زن که ممکن است باعث جلب توجه باشد می پوشاند به عنوان بهترین حجاب شناخته شده است. معیار فقط لخت بودن و یا بخشی از بدن لخت بودن نیست و مردان در برابر لباس های تنگ و رنگین خانم ها هم میتوانند تحریک شوند و بهمین خاطر شاید در نگاه اول مانتو یا امثال آن که کل بدن را می پوشاند هیچ مشکلی نداشته باشه ولی در صورتی که با کنجکاوی به این طرز پوشش نگاه تخصصی کرد، میتوان هنگام نشستن، راه رفتن، خم شدن و ... جلب توجه هایی ایجاد نماید و بهمین خاطر در صورتی که فردی بخواهد حجاب او کامل باشد به نظر میرسد چادر بهترین روش آن است و البته طرز استفاده از چادر و نگه داشتن آن هم خیلی مهم است. در یک نگاه کلی چادر به دلیل ساده بودن و به دور از هر زرق و برقی و همچنین به دلیل پوشاندن لباس های شیک و رنگین زن ارجحیت خود رو در دوران های مختلف به اثبات رسانده است. وقتی خداوند به زنان پیامبر در مورد لهن صحبت کردن و قدم برداشتن تذکر می دهد این نشانه این امر است که هر چیزی که باعث جلب توجه مردان باشد باید پوشیده شود و یک زن نمیتواند لباس های رنگین و شیک و بعضاً تنگ در مکان های که نامحرم وجود دارد انتخاب نماید و آن وقت مدعی عدم جلب توجه و حجاب واقعی باشد.

نظرات