اصحاب و یاران پیامبر خدا(ص)

ماجرای سپاه اسامه و تخلف برخی از صحابه از دستور پیامبر(ص) چه بود؟

شهر سوال ـجیش اسامه نام آخرین سپاه فراهم شده به دستور پیامبراسلام برای دفاع در برابر حملات امپراطوری روم می باشد. این سپاه که با توجه به نام فرمانده آن اسامه بن زید به جیش اسامه معروف شد، به دلیل نافرمانی برخی از بزرگان صحابه، در زمان حیات پیامبر حرکت نکرد. به عقیده شیعیان، پیامبر(ص) اهداف دیگری نیز از اعزام این سپاه داشته که به رویدادهای پس از رحلت و خلافت مرتبط است.

ياران و اصحاب پيامبر چند دسته بودند؟ تا چه حد مي توان به حرف ها و روش آنها اعتماد نمود؟

گرچه ممكن است برخي از اصحاب به دليل شرايط خاصي كه دستگاه به وجود آورد، دچار لغزش غير عمدي و ناآگاهي شده باشند. نمي‌توان گفت همه آن ها از روي آگاهي دست از حمايت اهل بيت برداشته و به دستگاه خلافت پيوستند، ولي در عين حال عده‌اي بودند كه از روي آگاهي و به دليل منافع خود به بيراهه رفتند. برخي‌از روي دشمني و عداوت با اهل بيت خود را به دستگاه خلافت نزديك و همراه كردند تا در فرصت مناسب قدرت را به دست بگيرند.

آیا اسلام تعلیمات سلمان به حضرت محمد (ص) نبوده است؟

چگونه می توان او را فردی موثر در تشکیل اسلام دانست با اینکه سالهای سال از دعوت اسلام گذشته بود و هنوز سلمان حضوری در بین مسلمانان نداشته است. و چگونه می توان تصور کرد که سلمان فارسی می تواند قرآنی آن چنان فصیح و بلیغ بگوید که تمام فصحای عرب از انجام چنین عملی عاجز هستند.

چرا پیامبر (ص) فرموده اند: سلمان از ما اهل بیت(ع) است؟

 پیامبر (ص)

شهر سوال ـ در ماجرای جنگ خندق، که در سال پنجم هجری رخ داد و به پیشنهاد سلمان پیرامون شهر خندق کندند. هر گروهی می خواست سلمان با آنها باشد; مهاجران می گفتند: سلمان از ما است. انصار می گفتند: او از ما است. پیامبر(ص) فرمود: «سلمان منا اهل البیت : سلمان از اهل بیت ما است»