احکام غسل جنابت

پرسش :

اگر بی دلیل غسل جنابت کنیم یا اینکه شک داشته باشیم که غسل برایمان واجب شده است یا خیر ولی با این حساب غسل بکنیم، آیا میشه با اون غسل نماز خواند و وضو نگرفت؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : در فرض سؤال پس از غسل مذکور برای نماز باید وضو گرفته شود.

 

کلمات کلیدی: 

نظرات