غسل کردن

  پرسش :

برای غسل کردن باید بدنمون خشک باشه یا نه؟

 
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : برای انجام دادن غسل، خیس بودن یا خشک بودن بدن شرط نیست.
کلمات کلیدی: 

نظرات