خمس هدایای کودکان

پرسش :
بچه ای ۵ ساله دارم، هدایایی که دریافت کرده آیا خمس دارد؟
مرجع آیت الله مکارم هست
پاسخ :
طبق نظر آیت الله مکارم : چنانچه لباس و چیزهایی باشد که مخصوص کودکان است تعلق به کودک دارد خمس ندارد (ولی اگر تا زمان تکلیف نوزاد باقی بماند و بعد از بلوغ تا یک سال مصرف نشود بنابر احتیاط واجب خمس دارد) و اگر هدیه به صورت پول و مانند آن باشد متعلق به پدر است و در این صورت باقیمانده آن در سر سال خمسی بنابر احتیاط واجب خمس دارد. پرداخت خمس اموال صغیر توسط ولی جایز نیست و باید خودش کبیر شود و چنانچه تا زمان بلوغ موجود بوده و حداقل یک سال از تملیک آن گذشته و مورد استفاده قرار نگرفته باشد، بنابر احتیاط واجب باید زمانی که به بلوغ شرعی رسید خمس آن را بپردازد.

کلمات کلیدی: 

نظرات