منظور از شایع شدن فساد قبل از ظهور چیست؟

منظور از شایع شدن فساد قبل از ظهور چیست؟

در روایات به بعضی از این مفاسد به طور جزئی اشاره شده است که اشاره وار  بیان می شود:

۱- شراب خوارى و خرید و فروش مسكرات آشكارا انجام مى ‏گیرد.
۲- ربا خوارى رواج مى‏ یابد.
۳- زنا و اعمال شنیع دیگر متداول و آشكار مى ‏گردد.
۴- قساوت قلب شیوع پیدا مى‏ كند.
۵- تقلّب زیاد مى ‏شود.
۶- نفاق فراوان مى ‏گردد.
۷- رشوه خوارى رواج پیدا مى ‏كند.
۸- ریا كارى متداول مى ‏شود.
۹- مردمان بدعت در دین مى ‏گذارند.
۱۰- غیبت و سخن چینى رواج مى ‏یابد.
۱۱- بى‏ عفتى و بى‏ حیائى شایع مى‏ گردد.
۱۲- زنان از حجاب كناره گرفته و با لباس زننده و جذاب در اجتماع آشكار مى ‏گردند.
۱۳- امر به معروف و نهى از منكر تعطیل مى ‏گردد و صاحبان ایمان توانایى جلوگیرى از گناهان را نخواهند داشت.
۱۴- كفر و الحاد رواج پیدا مى ‏كند.
۱۵- به اسلام و قرآن عمل نمى ‏شود.
۱۶- فرزندان، حرمت پدران و مادران را رعایت نكرده و به آنها بى‏ حرمتى مى ‏كنند.
۱۷- كوچكتر احترام بزرگتر را رعایت نمى ‏كند و بزرگتر نیز به كوچكتر ترحم نمى‏ نماید.
۱۸- صله رحم انجام نمى ‏شود.
۱۹-  خمس و زكات پرداخت نمى ‏شود و یا به مصرف صحیح نمى ‏رسد.
۲۰- بیگانگان و اهل باطل بر مسلمانان چیره مى ‏شوند.
۲۱- مسلمانان در لباس و گفتار و كردار از كفار و اجانب پیروى مى ‏كنند.
۲۲- حدود الهى تعطیل مى ‏گردد.
۲۳- مكر و حیله شیوع پیدا مى ‏كند.
۲۴- مساجد از حیث بنا آباد، و از حیث محتوا خراب خواهند بود.
۲۵- مردم دین خود را به دنیا مى ‏فروشند.
۲۶- اوقات نماز سبك شمرده مى ‏شود.
۲۷- طلاق زیاد مى ‏شود.
۲۸- لجاجت و عناد زیاد مى ‏گردد.
۲۹- در شهوات مردان به‏ مردان اكتفاء مى‏ كنند و زنان به زنان.
۳۰- با زبان به یكدیگر اظهار علاقه مى‏ كنند و در دل با یكدیگر در نزاع و جنگ هستند و... .

 * برگرفته از دوازده گفتار درباره حضرت مهدى ع، حسین اوسطی،  ص: ۲۱۵
براى دسترسى به مدارك و روایات امور مذكوره و نیز اطلاع بر بیش از آنچه كه ذكر شد مراجعه شود به: منتخب الأثر ص ۴۲۴؛ روضه كافى: ص ۳۶؛ كفایة الموحدین: ج ۲، ص ۸۴۴.

نظرات