هنگامی که غمیگن، ناراحت و کلافه هستم چکار کنم؟

برای دور ماندن از هر معلولی، باید علت را شناخت و از بین برد. اگر غمگین و ناارحت هستید، باید ابتدا بررسی کنید که چرا دچار چنین حالتی شده اید. همیشه با شناختن ریشه مشکل، راحت تر می توانید آن را حل کنید.
اما به طور کلی قرآن براي رهايي از اندوه راهكارهايي را بيان مي كند كه انسان با عمل به آن ها مي تواند از اندوه دنيا و آخرت رهايي يابد.

از مهم ترين اين راه ها مي توان به توجه به خدا (انعام آيه ۶۴) ايمان به قضا و قدر الهي (حديد ۲۲ و ۲۳) توجه به عزت خدا و شنوايي و توانايي مطلق وي (يونس آيه ۶۵) توجه به علم و دانش وي (همان) توجه به معاد و آخرت (لقمان آيه ۲۳) توجه به برتري مؤمنان بر كافران (آل عمران آيه ۱۳۹ و ۱۴۰) و امداد غيبي او (توبه ۴۰) دوستي خدا (يونس آيه ۶۲) سنت هاي الهي (آل عمران ۱۳۹ و ۱۴۰) و مانند آن كه در حوزه بينشي جاي دارد اشاره كرد.

در حوزه عمل نيز مي توان به سجده (حجر آيه ۹۷ و ۹۸) نماز (همان) دعا و نيايش و راز و نياز (انبياء آيه ۷۶) تسبيح خدا (حجر آيه ۹۷و ۹۸) و طلب آمرزش و استغفار (فاطر آيه ۳۴) اشاره كرد.

قرآن افزون بر اين ها راهكارهاي ديگري را نيز بيان مي كند كه در حكم مصونيت سازي عمل مي كنند و نمي گذارند اندوه و حزن به سراغ انسان آيد.

در آيات قرآني از افرادي چون مخلصان، اولياءالله، بهشتيان، متقين، مجاهدان، محسنان، مصلحان و مؤمنان واقعي به عنوان كساني ياد شده اند كه گرفتار حزن و اندوه در دنيا و آخرت نمي گردند. از اين جا مي توان گفت كه رفتار آنان مي تواند به عنوان سلوك و عاملي براي دفع اندوه مطرح باشد.

بر اين اساس مي توان از احسان (بقره آيه ۱۱۲) اخلاص (همان) استقامت (فصلت آيه ۳۰) اصلاح (اعراف آيه ۳۵) انفاق (بقره آيه ۱۶۲۰) انقياد (بقره آيه ۱۱۲) ايمان (آل عمران آيه ۱۳۹) تقوا (اعراف آيه ۳۵) اطاعت از خدا و رسول و دستورهاي ايشان (بقره آيه ۳۸ و ۲۷۷)، توجه به قضاي الهي (حديد آيه ۲۲ و ۲۳) توكل (مجادله ۱۰) شهادت (آل عمران آيه ۱۶۹) عبوديت (زخرف آيه ۶۸) عمل صالح (بقره آيه ۶۲) و ولايت الهي (يونس آيه ۶۲ و ۶۳) به عنوان عوامل دفع و مصونيت يافتن از اندوه در دنيا و يا آخرت ياد كرد؛ زيرا برخي از اين عوامل موجب رهايي انسان از اندوه در دنيا وبرخي ديگر در آخرت است.

موفق باشید.

کلمات کلیدی: 

نظرات