برای حفظ قرآن چه کار باید بکنیم؟

قرآن

افراد مختلف دارای شرایط و ویژگی های متفاوت می باشند و هر كس با شناخت ظرفیت و استعداد خود می تواند بهترین شیوه ها را برگزیند.

به سه شیوه می توان آیات را حفظ كرد:

۱. از طریق تكرار و تمرین؛
۲. با استفاده از نوارهای ترتیل؛
۳. با نوشتن آیات.
از میان سه شیوه روش اول توصیه شده است.

برای حفظ شرایطی باید لحاظ شود:

۱- با صوت و آهنگ متوسط حفظ را تمرین كند؛
۲- در مكان و جایی حفظ كند كه آرامش داشته باشد و از پراكندگی ذهن جلوگیری شود؛
۳- بهترین زمان را انتخاب كند كه معمولاً اول صبح و قبل از طلوع آفتاب را انتخاب می كنند؛
۴- حافظ قرآن لازم است از اشتغال های فكری غیر ضروری پرهیز نماید؛
۵- در حفظ قرآن كریم نظم داشته باشد چه از لحاظ زمان و مكان و چه از لحاظ مقدار حفظ و كیفیت حفظ؛
۶- از یك قرآن مشخص استفاده شود و تا آخر حفظ قرآن را عوض نكند. بهتر است از قرآن چاپ عثمان طه یاطاهر خوش نویس استفاده شود؛
۷- ابتدا اسم سوره ها حفظ شود و بعد از سوره های كوچك شروع به حفظ شود؛
۸- حافظ قرآن محفوظات قرآنی خود را برای دیگران بخواند؛
۹- با گوش دادن به نوارهای ترتیل تمرین كند.

ر.ک: بهاءالدین خرمشاهی، دانشنامهء قرآن، ج ۱ ص ۹۴۲ ماده حفظ قرآن.

نظرات