آيا ميتوان گفت يک دليل از دلايل عقب ماندن مسلمانان در دوره هاي قبلي صرفا توجه به علوم معرفتي ازجمله تفسير قرآن،علم حديث و... باشد؟

مطالعه تاریخ اسلام و اشنایی با چگونگی شکل گیری و افول  تمدن عظیم اسلامی ما را به این نتیجه می رساند که یکی از دلایل مهم عقب ماندگی مسلمانان عدم توجه به این علوم می باشد و دور شدن مسلمانان از آموزه های اصیل اسلامی که در قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) بیان شده است،می باشد. چون قرآن کریم و روایات مملو است از آموزه ها و راهکارهای تضمینی رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.از آنجایی که مسلمان از این دو منبع فیض الهی دور شدند، به همان اندازه هم از نظر مسائل دنیایی عقب ماندند و دشمنان اسلام بخصوص انگلیس یکی از بزرگترین کارهایی که کردند جمع آوری منابع اسلامی از کشورهای اسلامی و مطالعه روی آنها و عمل به دستورات آن بود.
نشانه اش نیز آن است که مثلا مسلمانان قرنها دارای بزرگترین تمدن و بزرگترین دانشمندان بوده اند و دینداری جلوی پیشرفت انان در علوم را نگرفت. ریاضی دانان، منجمان، شیمی دانان بزرگی از بین مسلمانان ظهور و بروز کرده است. اسلام نیز هیچ محدودیتی برای علم آموزی ندارد.
عقب ماندگی وقتی منتسب به دین نبود، مربوط به خود مسلمانان است که خواسته یا ناخواسته از تلاش دست برداشتند یا تحت تاثیر اهداف بیگانگان قرار گرفتند یا تنبلی کردند. یا اینکه تحت تاثیر افکار برخی متحجران قرار گرفته و دست از یادگیری علوم طبیعی برداشتند.

کلمات کلیدی: 

نظرات