آیا ازدواج با بهائی ها جایز است؟

بهاییت

بهائیت انشعابی از بابیگری و بابیت فرعی از شیخیگری است. چون مسلك بهائیّت برای نابودی اسلام و تشیع و تفرقه میان مسلمانان طرّاحی شده و ساخته مغز بشری است، پیروان آنان از دیدگاه مراجع تقلید در زمرة كفّار به شمار آمده‌اند و نجس بوده و از معاشرت با آنان باید پرهیز كرد.

توجه شما را به استفتائی در این زمینه جلب می كنیم:

آیا بهائی ها نجسند؟
همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محكوم به نجاست هستند ومؤمنین باید ازهرگونه معاشرت بااین فرقه ضاله اجتناب نمایند.[۱]
آنها کافر ونجسند.[۲]
باید با آنها معامله نجاست کرد[۳]
بهائیت محكوم به نجاست می باشند معاشرت با آنها جائز نیست ودعوت آنها به مساجد نیز جائز نیست[۴]
بهایی ها درواقع محارب هستند[۵]

با توجه به فتاوای فوق، ازدواج با این فرقه ضاله حرام است.

[۱]. آیت الله خامنه ای استفائات ص ۶۵، س ۳۲۸ و۳۳۰؛ آیت الله صافی گلپایگانی جامع الاحكام ج۲ ص۹۸ س ۱۵۱۱.
[۲]. آیت الله بهجت، استفتائات، ج۱، س۳۶۸.
[۳]. آیت الله فاضل جامع المسائل ج۱ س۹۲.
[۴]. آیت الله نوری هزارو یك مسئله فقهی ج۱ س۳۹.
[۵]. آیت الله مكارم استفتائات ج۱ سوال۱۱۷۱.

نظرات