همه چيز را براى تو آفريدم و تو را براى خودم آفريدم

نظرات