تحقیق

انتخاب درست از روی تقلید بهتر است یا انتخاب غلطی که ناشی از تحقیق است؟

تحقیق راهی است تا با پیمودن آن به حقیقت دست یابیم. آنچه اصل است مقصود است نه خود راه! بنابراین در مواردی که توانایی تحقیق وجود ندارد، یا تحقیق مطلوب ممکن نیست، تقلید می تواند از تحقیق غلط و نارسا بهتر باشد.