علما

آیا درست است که امام زمان (عج) بعد از ظهور با علما می جنگند؟

روایات متعددی وظیفه دوران غیبت را رجوع به فقها ذکر کرده اند و آن قدر بر رابطه و تعامل با علما تاکید شده است که حتی نگاه کردن به چهره عالم نیز عبادت شمرده شده است. با این حساب معلوم است که شیاطین انگیزه ای بسیار جدی برای جدا کردن مردم از علما دارند.

چرا علما برای درمان به بیمارستان ها می روند، حال آنکه عوام به امام زاده ها متوسل می شوند؟

مومنان با دو چشم باز به عالم غیب و شهود توجه دارند. و مراجعه با طبیب را منافی توسل و شفاء و ... نمی دانند. ورهرگز در معارف دینی به دیدن یکی و انکار دیگری توصیه نشده است.

دیدگاه ائمه(علیهم السلام) و شیعیان در مورد مختار چگونه است؟

شهر سوال ـ هر چند در مورد شخصیت مختار ثقفی،روایات و گزارشات ضد و نقیضی نقل شده است،ولی به نظر می رسد آن دسته گزارشاتی که در مذمت و بدگویی مختار بیان شده است بیشتر ساخته کسانی است که از ناحیه قیام مختار ضربات سختی متحمل شدند،یعنی امویان و زبیریان. با مراجعه به منابع روایی و دیدگاه علمای بنام شیعه ثابت می شود که در مجموع ائمه(علیهم السلام) نسبت به مختار دیدگاه مثبتی داشته اند.

با توجه به وجود قرآن و احادیث، چه نیازی به علما باقی می ماند؟

کسی که تنها به یک لغت نامه دسترسی دارد، و بر زبان مد نظر مسلط نیست، برای هر آنچه می خواهد ترجمه کند، باید به لغت نامه مراجعه کند و وقت قابل توجهی صرف کند، ضمن آنکه ممکن است به دلیل عدم آشنایی با قواعد یا عدم توانایی تفکیک بین معانی متعدد یک کلمه، در نهایت نتواند به ترجمه ای صحیح برسد. اما شخص مسلط بر زبان می تواند بسیار سریع ترجمه ای صحیح ارائه کند.