پسر عمو و دختر عمو از یک مادر به مدت دو هفته شیر خورده اند آیا ایندو محرم هستند؟

شرایط شیر دادنی که سبب محرمیت می‌شود:
کودک، شیر زن زنده را بخورد.
شیر آن زن از حرام نباشد (شیر مادری که از زنا حامله شده فایده ندارد).
کودک شیر، را از پستان بمکد (اگر بدوشند و به او بدهند فایده ندارد).
شیر خالص باشد (با چیزی مخلوط نکرده باشند).
دو سال بچه تمام نشده باشد (یعنی ۲۴ماه قمری ).
شیر از یک شوهر باشد (زنی که از شیر خود کودکی را چند مرتبه شیر دهد، بعد شوهر دیگری اختیار کند و از آن شوهر نیز شیردار شود و شیردادن را تکمیل کند، اینگونه شیردادن سبب محرمیت نمی‌شود).
کودک، به سبب بیماری شیر راقی نکند.
حداقل یک شبانه روز شیر سیر بخورد و در بین آن، غذا یا شیر زن دیگری را نخورد، یا ۱۵مرتبه شیر بخورد و در بین ۱۵مرتبه شیر زن دیگری را نخورد. یا مقداری شیر بخورد که باعث رویش گوشت ومحکم شدن استخوان کودک شود.[۱]

اگر این پسر عمو و دختر عمو با تحقق شرایط بالا از یک مادر شیر خورده اند، به هم محرمند و نمی توانند با هم ازدواج کنند.


[۱]. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۶۵ و۲۶۸ و توضیح المسائل، م ۲۴۷۴.
 

نظرات