تقلید

با توجه به پیشرفت علوم در عصر حاضر، آیا انسان در امور دینی همچنان نیاز به مرجع تقلید دارد؟

تقلید

اصل نیاز انسان به دین، به دلیل جهالت های گسترده انسان است. جهالت هایی که گذشت زمان و پیشرفت علوم تاثیری در رفع آن ندارد. چون دایره این جهل ها، در اصل به عوالم دیگر باز می گردد که انسان در این دنیا هر چقدر پیشرفت کند، دسترسی به آن عوالم ندارد. و تنها از کانال وحی می تواند به اطلاعاتی از آن عوالم دست بیابد. و رابطه جدی و تعیین کننده انسان با آن عوالم، ضرورت وجود دین برای انسان را به تصویر می کشد.

انتخاب درست از روی تقلید بهتر است یا انتخاب غلطی که ناشی از تحقیق است؟

تحقیق راهی است تا با پیمودن آن به حقیقت دست یابیم. آنچه اصل است مقصود است نه خود راه! بنابراین در مواردی که توانایی تحقیق وجود ندارد، یا تحقیق مطلوب ممکن نیست، تقلید می تواند از تحقیق غلط و نارسا بهتر باشد.

آیا دین و مذهب زاده جبر و جغرافیا نیست؟

همه انسان ها، از محیط خود اثر می پذیرند، اما هیچ کس مجبور شرایط محیطی نمی شود. بلکه محیط تنها یک عامل موثر در انتخاب است. ضمنا آنچه امروز بیشتر در شرایط محیطی امروز، و تحت فشار آن انتخاب می شود، بی دینی ای است که با تبلیغ تمدن غربی، نوعی کلاس و افتخار قلمداد می شود.

آیا ممکن است خدا کافر اهل تحقیق را به بهشت ببرد و مومن مقلد را به جهنم بیاندازد؟

این گونه سوالات در ضمن خود به دنبال القائات باطلی است و گویی بعضی فکر می کنند با تکرار یک چیز حقایق عوض می شود. در کنار این بد نیست بدانیم تقلید حق، بهتر از ژست بررسی گرانه جاهلانه است.

آیا می توانم مرجع تقلید خودم را تغییر دهم؟

مراجع عظام

شهر سوال ـ پاسخ به این سوال در سه صورت متصور است:
آیا عدول از مجتهد زنده مساوی به زنده مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید
آیا عدول از مجتهد اعلم به مجتهد غیر اعلم
عدول از مجتهد غیر اعلم به اعلم

علامت بلوغ چیست؟

شهر سوال ـ علامت بالغ شدن یکی از این سه چیزاست...