گفته می شود: با ظهور امام زمان (عج) جهان پر از عدل و داد مى شود. آیا در این دوره کسى مرتکب افعال قبیح و یا گناه نمى شود؟

گفته می شود: با ظهور امام زمان (عج) جهان پر از عدل و داد مى شود. آیا در این دوره کسى مرتکب افعال قبیح و یا گناه مى شود؟ امنیت، آرامش و راحتى انسان ها در زمان حکومت امام زمان (ع) و عدم امنیت و سختى و مشقت انسان هایى که قبل از زمان ظهور حضرت زندگى مى کنند، چگونه قابل توجیه است؟

امام زمان (ع) با ظهور خود جهان را پر ازعدل و داد مى کند و جامعه اى متعالى و آرمانى را بنیان می گذارد.
جامعه آرمانى و مدینه فاضله اى که حضرت ایجادمى نماید, از ویژگى هاى زیر برخوردار است:

۱ حاکمیت فراگیر و جهانى دین خدا: اداره جامعه بشرى با سیاست و برنامه دین خدا صورت مى گیرد. در عصرظهور حضرت حجت (عج) آرمان والاى تشکیل جامعه بزرگ بشرى و خانواده انسانى تحقق مى پذیرد و آرزوى دیرینه همه پیامبران و امامان و مصلحان برآورده مى شود.(۱)

۲ - مدینه عدل : هیچ ویژگى به اندازه «عدالت و قسط» در حکومت امام زمان (عج) روشنى و جلوه ندارد. آن قدرکه در روایات بر ویژگى عدالت گسترى امام تأکید شده، بر سایر مسایل چنین اصرار و ابرامى نرفته است و این، نشان از برجستگى این مهم در مدینه فاضله اسلامى در عصر ظهور حضرت دارد.

۳- مدینه رفاه و آسایش : مدینه فاضله اسلامى ، مدینه رفاه و آسایش همگانى است. در این جامعه آرمانى , سخن از کثرت مال ، وفور نعمت ها، باران هاى پى در پى، سبکبارى و رهایى از بارهاى سنگین زندگى، آسودگى از رنج طلب و نیافتن، سخن از اداى قرض تمام بدهکاران و اداى دَین تمام مقروضان است. سخن از عمران و آبادى تمامى عرصه ءجهان است، به گونه اى که چون حضرت مهدى قیام کند، همه خرابى ها آباد مى شود.(۲)

۴ -مدینه امن و سلام : وعده خداوند مبنى بر این که وحشت و خوفِ مؤمنان را به امنیت و سلام تبدیل مى کند، درزمان ظهور حضرت معنا و مصداق کامل مى یابد و انسان ها در آن موعد شریف است که مى توانند با قلبى آسوده، سربر بالین آرامش بگذارند و زندگى دنیا را دور از خطرهاى دلهره آمیز ببینند.(۳)

۵- حکومت مستضعفان : تشکیل دولت مستضعفان و تحقق بخشیدن به آرمان والاى حکومت مستضعفان ازبرنامه هاى اصلى و اقدام هاى اساسى و تردید ناپذیر امام موعوداست. در جامعه و نظامى که امام زمان (عج)بنیان مى نهد، زمام همه امور در دست مستضعفان است آنان به اداره جامعه مى پردازند.

تشکیل جامعه آرمانى با ویژگى هایى که بر شمردیم, به این معنا نیست که در عصر ظهور حضرت، کسى مرتکب گناه و معصیت نمى شود، بلکه در آن دوران نیز افرادى به مخالفت با حضرت مى پردازند. از این رو زندگى در آن عصربه معناى صالح بودن همه انسان ها نیست. حضرت مهدى به اصلاح جامعه بشرى مى پردازد و حکومت صالحان را برقرار مى کند. آن حضرت می کوشد تا در بعد اجتماعی مظاهر کفر و فساد را از بین ببرد و بستر را برای فلاح آماده نماید حال این خود فرد است که یکی از دو راه خیر و شر را انتخاب می کند.

شکل گیرى جامعه امن در عصر ظهور حضرت مهدى به این معنا نیست که انسان ها تکلیفى ندارند، بلکه در آن عصر نیز افراد فاسد و نا صالح یافت می شوند. حال اگر فردی در دوره پیش از ظهور که فساد و منکرات در جامعه غلبه دارد، دامن خود را از زشتی ها پاک بگرداند نسبت به آن که در جامعه آرمانی امام زمانی پاک زندگی کند، با فضیلت تر است و این به مقتضای عدل خداوندی است. واگر فردی در جامعه آرمانی امام زمان بد کردار باشد، از آن که در دوره کفر و فساد بد کردار بود بد تر است و این نیز به مقتضای عدل خداونی است.

بنا بر این در هر عصر و زمانى، انسان مکلف است به وظایف شرعى خویش عمل کند، و این راز و رمز سعادت ورستگارى انسان است، خواه در عصر غیبت باشد، خواه عصر ظهور حضرت را درک کند. (۴)

پی نوشت ها:
۱-محمد حکیمى , عصر زندگى و چگونگى آیندهء انسان و اسلام , ص ۱۶۱
۲-مجله حوزه , شماره ۷۰ـ ۷۱ ص ۱۷۴
۳-.همان , ص ۱۷۵
۴-همان , محمد حکیمى , عصر زندگى و چگونگى آینده انسان و اسلام

نظرات