تاریخ

چرا پیامبر اسلام(ص) همسران متعددى داشتند؟

شهر سوال ـ عرب‏هاى جاهلى نسبت به دختر، بلکه جنس زن بى علاقه بودند، چون در محیطى که دائم مردم با هم به جنگ و خونریزى مشغول بودند و هر کس هر چه قدر که مى‌‏توانست، به دیگران روا مى‌‏داشت، خوف داشتند که در جنگ، دختران اسیر شوند و باعث ننگ آن طایفه گردند، نیز به جهت وضع بد اقتصادى و این که دختران به فحشا رو آورند و... به دختر علاقه‌‏اى نداشتند، بلکه دختردارى را ضد ارزش مى‌‏شمردند و به زنده به گور کردن دختران رو آوردند.

صفحه‌ها