کتب اربعه شیعه را نام برده و موضوع و نویسنده آن را بگویید

منابع معتبر حدیثى شیعه (كتب اربعه) عبارت است از:

۱- كافى، ثقة الاسلام كلینى.

۲- من ‏لایحضره الفقیه، شیخ صدوق.

۳- تهذیب، شیخ طوسى.

۴- استبصار، شیخ طوسى‏

- كافى تألیف ثقه الاسلام، شیخ المحدثین، ابو جعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى.

این مرد بزرگ از یك ده به نام «كلین» از دهات نزدیك شهر رى در اطراف تهران است. خاندان وى در آن ده از محدثان شیعه بوده اند. پدرش یعقوب و دایى اش علان در همین ده زندگى مى كردند. كلینى از كودكى حدیث آموخت. سپس براى ادامه تحصیل به شهر رى رفت. كلینى از كسانى است كه «رحله» حدیثى داشته است یعنى براى اخذ و جمع احادیث و درك خدمت اساتید فن مسافرتها كرده است.

كتاب كافى، یك دوره حدیث شیعه است، از اصول عقاید گرفته تا اخلاقیات و فروع. در حدود شانزده هزار حدیث در این كتاب گرد آورده است. این كتاب معتبرترین كتاب حدیث شیعه است.

۲. «من لا یحضره الفقیه» تألیف رئیس المحدثین، ابو جعفر محمد بن على بن بابویه قمى، معروف به صدوق. خودش و پدرش از بزرگان طراز اول علماى شیعه اند و خاندان صدوق یك خاندان معروف است در شیعه كتاب من «لا یحضره الفقیه» مشتمل بر پنج هزار و نهصد و بیست حدیث است.

۳. «تهذیب الاحكام» تألیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى. شیخ طوسى تعداد سیزده هزار و پانصد و نود حدیث در كتاب تهذیب الاحكام، كه همه در فروع است، گرد آورده است.

۴. «استبصار» این كتاب نیز تآلیف شیخ الطائفه، ابو جعفر طوسى است. این كتاب مشتمل بر پنج هزارو پانصد و یازده حدیث است.

چهار كتاب نامبرده در شیعه به نام «كتب اربعه» معروف است و معتبرترین كتب حدیث شیعه به شمار مى رود. مؤلفین این كتب كه هر سه نام محمد دارند و كنیه هر سه شان ابو جعفر است به «محمد ین ثلثة متقدم» معروفند.

 

facenama

دیدگاه‌ها

خدا خیرتان دهد.ممنون

خدا خیرتان دهد.ممنون

ممنون عالی بود

ممنون عالی بود

نظرات