مصیبت برای صابر یکی است و برای آنکه بی طاقتی کند دوتاست

facenama

نظرات