مسئولیت در نظام اسلامی، باری بر دوش انسان است

facenama

نظرات