قضای نمازهای یومیه از حیث جهر و اخفات چگونه خوانده می شود و وظیفه زن در جهر و اخفات نمازهایش چیست؟

قضای نمازهای جهری، جهری است و قضای نمازهای اخفاتی، اخفاتی؛ بر زن ها بلندخواندن واجب نیست، ولی اگر نامحرم صدای آنان را می شنود، طبق نظر مشهور باید آهسته بخوانند.

آیات عظام: رهبری، مکارم، زنجانی: بنابر احتیاط مستحب آهسته بخواند.

نکته:‌ جهر در نماز به معنای بلند خواندن نماز است به گونه ای که جوهره صدا ظاهر باشد بگونه ای که عادتا اگر کسی در کنار انسان باشد به راحتی صدای انسان را بشنود. و اخفات به معنای آهسته خواندن نماز است به طوری که جوهره صدا ظاهر نباشد.

توضیح المسائل مراجع مسأله ۹۹۲ و۹۹۳ و ۹۹۴

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات