آثار و فوايد رعايت حجاب و پوشش دينى‏ چیست؟

۱- بهداشت روانى اجتماع و کاهش هيجان‏ها و التهاب جنسى که سبب کاهش عطش سير ناپذير شهوت است.

۲- تحکيم روابط خانوادگى و برقرارى صميميت کامل زوجين.
با رواج بى حجابى و جلوه گرى زن، جوانان مجرد، ازدواج را نوعى محدوديت و پايان آزادى ‏هاى خود تلقّى مى‏ کنند وافراد متأهل هر روز در مقايسه ‏اى خطرناک ميان آن چه دارند و ندارند، قرار مى ‏گيرند. اين مقايسه‏ ها، هوس را دامن زده و ريشه زندگى را مى‏ سوزاند.

۳- استوارى اجتماعى و استيفاى نيروى کار و فعاليّت‏
دختر و پسرى که در محيط کار و دانشگاه تحريک شهوانى شوند، از تمرکز و کارآيى آن‏ها کاسته مى‏ شود. چيرگي شهوت بر اجتماع سبب هدر رفتن نيروى فکرى و کارى است.

۴- بالارفتن ارزش واقعي زن و جبران ضعف جسمانى او
حيا، عفاف و حجاب زن مى‏ تواند در نقش عاطفى او و تأثيرگذارى بر مرد مؤثر باشد. لباس زن سبب تقويت تخيّل و عشق در مرد است و حريم نگه داشتن يکى از وسائل براى حفظ مقام و موقعيّت زن در برابر مرد است.

اسلام حجاب را براى محدوديّت و حبس زن نياورده، بلکه براى مصونيّت او توصيه کرده ، زيرا اسلام راضى به حبس، رکود و سرکوبى استعدادهاى زن نيست، بلکه با رعايت عفاف و حفظ حريم، اجازه حضور زن را داده امّا از سوء استفاده شهوانى و تجارى منع کرده است.
در واقع حجاب موجب محدوديتِ، مردان هرزه مى‏ باشد که در صدد کام جويى‏ هاى آزاد و بى حد و حصر هستند و مصونيت زنان از دست اين گروه از مردان منظور است.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات