اگر شخصي در سحر ماه رمضان بدون تحقيق از وقت چيزي خورده و بعد مشخص شود بعد از (داخل شدن وقت) سحري خورده، تكليف روزه اش چيست؟ و اگر آن روز را امساك نكند كفاره دارد؟

امام، خوئي، تبريزي، فاضل، وحيد، نوري، مكارم، سيستاني: اگر حجت شرعي بر داخل شدن و قت اذان صبح هم نداشته، روزه اش باطل است بايدآن روز را امساك كند وبعد قضاي روزه را بگيرد.ولي اگر حجت شرعي بر داخل شدن و قت اذان صبح داشته است علاوه بر قضا بايد كفاره نيز بدهد.
خامنه‏ اي، صافي، مكارم: روزه اش باطل است ولي كفاره ندارد.
بهجت: به احتياط واجب روزه اش باطل است ولي كفاره ندارد.
شبيري: اگر آن روز را امساك نكرد علاوه بر قضا كفاره نيز دارد.

پاورقي:
۱-خامنه اي: رساله آموزشي، ج ۱، ص ۳۶۱؛ توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۶۸۸.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات