اگر شخصي قبل از ظهر بفهمد كه آن روز اول ماه رمضان است، تكليفش درباره روزه چيست؟

الف: اگر تا آن زمان مبطل انجام نداده:
خوئي، تبريزي، وحيد، شبيري: بايد نيت كند و روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بعد از ماه رمضان قضا نمايد.
امام، فاضل، صافي، نوري، بهجت، مكارم، سيستاني: بايد نيت كند و روزه اش صحيح است.

ب: اگر مبطل انجام داده:
غالب مراجع: تا مغرب از مبطلات روزه خودداري نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند.
سيستاني: به احتياط واجب تا مغرب از مبطلات روزه خودداري نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند.

ج: اگر مبطل انجام نداده اما بعد از ظهر ملتفت شده
امام، خوئي، تبريزي، فاضل، وحيد، شبيري، نوري، بهجت، مكارم: بايد در آن روز از كاري كه روزه را باطل مي كند، خودداري نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند.
سيستاني، صافي: بنابراحتياط واجب رجاء نيّت روزه كندو بعد از رمضان هم آن را قضا كند.

پاورقي:
۱- توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۶۱

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات