اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان در بين روز از نيت روزه برگردد اما بلافاصله پشيمان شود و تا قبل از ظهر دوباره نيت كند آيا روزه اش صحيح است؟

نیت روزه

الف:در روزه واجب معين مانند ماه رمضان (۱)
امام، فاضل، خوئي، تبريزي، وحيد، خامنه اي، مكارم، شبيري، نوري، صافي: روزه اش باطل است و بايد تا مغرب از انجام مبطلات خودداري كند و بعدا قضاي روزه را بگيرد.
بهجت، سيستاني: بنا بر احتياط واجب روزه باطل است و بايد روزه ان روز را تمام كند و بعدا قضاي آن را هم بجا آورد.

ب: روزه واجب غير معين(۲)
خامنه اي، خوئي، بهجت، تبريزي، سيستاني، وحيد، مكارم، صافي، نوري: اگر نيت روزه را قطع كند چنانچه قبل از ظهر دوباره نيت روزه كند روزه اش صحيح است درغير اين صورت باطل مي شود.
در روزه قضاي رمضان اگر تا قبل غروب نيت روزه كند روزه اش صحيح است ولي در روزه هاي واجب غير معين ديگر نمي تواند به ان روزه اكتفا نمايد. شبيري

ج: روزه مستحب (۳)
امام، خامنه اي، خوئي، تبريزي، فاضل، وحيد، صافي، شبيري، نوري: اگر تا اذان مغرب دوباره نيت كند روزه اش صحيح است:
بهجت ومكارم: اگر تا غروب دوباره نيت روزه نمايد روزه اش صحيح است.
سيستاني: اگر تا غروب دوباره نيت روزه نمايد روزه اش صحيح است و در فاصله بين غروب ومغرب به احتياط واجب روزه اش صحيح نيست.

پاورقي:
۱- خامنه اي: اجوبه الاستفتائات، س ۷۵۸؛ توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۷۰.
۲- خامنه اي: رساله آموزشي، ج ۱، ص ۲۴۲؛ توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۷۱
۳- خامنه اي: رساله آموزشي، ج ۱، ص ۲۴۰؛ توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۷۱

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات