كيفيت نيت روزه در يوم الشك (بين آخر شعبان و اول رمضان) چگونه است؟

یوم الشک

یوم الشک مربوط به آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان است. یعنی روزی که نمی دانیم آخر ماه شعبان است و آن را ۳۰ شعبان یا اول ماه رمضان حساب کنیم.

روزه این روز واجب نیست، ولی می توان نیت روزه مستحبی یا قضا کرد. البته دقت شود که نباید نیت روزه ماه رمضان کنیم و اگر خواستیم روزه بگیریم، باید به نیت روزه مستحبی یا روزه قضا آن روز را روزه بگیریم.

در این حالت اگر مشخص شد که آن روز ماه رمضان بوده است، آن روزه خود به خود روزه ماه رمضان حساب می شود؛ اما اگر مشخص شد که اول روز ماه رمضان نبوده و آخر ماه شعبان بوده، همان روزه مستحبی یا روزه قضایی که نیت کرده ایم محسوب می شود.

در مورد حکم روزه یوم الشک، نظر همه مراجع تقلید چنین است:

اگر روزه واجبي بر عهده دارد آن را نيت كند و الا روزه مستحبي نيت كند و نمي تواند روزه را به نيت روزه ماه رمضان بگيرد. (۱)

پاورقي:
۱- توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۶۸.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات