با توجه به این که خداوند توبه پذیر است، چگونه امام خمینی می گوید: اگر سلمان رشدی توبه هم کند باز بر هر مسلمانی واجب است او را بکشد؟

با توجه به روایات زیاد و آیه های قرآن هرکسی توبه کند خداوند توبه او را قبول می کند، ولی در صحیفه حضرت امام (ره) ظاهراً جلد۲۱ می خواندم؛ اگر سلمان رشدی توبه کند و زاهد زمان هم گردد برهر مسلمانی واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند، آیا این مخالف روایات و آیه های قرآن نیست؟

در زمینه اجرای احکام، گاهی شخص گناه کار پیش حاکم شرع توبه می کند، ولی توبه او پذیرفته نمی شود، اما این بدین معنا نیست که توبه او پیش خداوند نیز پذیرفته نشود، بلکه هر کدام از این دو، احکام خاص خود را دارند؛ از این رو بر اساس آموزه های اسلامی، شخص مرتد اگر واقعاً پشیمان شده و توبه کرده باشد، خداوند توبه او را می پذیرد، [۱] اگرچه در ظاهر حاکم شرع توبه او را نپذیرد و حکم را در مورد او اجرا کند، همانگونه که مرتکب زنا حتی در صورت توبه نیز باید مجازات شود و این مجازات او را را نیز می توان به نفع او برشمرد، زیرا در این دنیا، طعم مجازات را چشیده و با فرض توبه، در جهان آخرت از مجازات معاف خواهد بود.

بنابراین؛ چون پدر و مادر سلمان رشدی مسلمان بوده و او نیز اصالتاً مسلمان بود، از این رو ارتداد او، فطری شمرده می شود که در صورت توبه نیز، حکم الهی باید در مورد او اجرا شود.

باید توجه داشت این حکم نیز بر اساس آیات و روایات است که فقهای ما به آن فتوا دادند.

پی نوشت:
[۱]. البته این توبه نباید اضطراری باشد؛ مثلاً حالا چون می خواهد اعدام شود توبه کند و اگر از اعدام او صرف نظر شود دوباره به گناه باز می گردد.

facenama

نظرات