نمازی که در سفر از انسان فوت شده است را در وطن باید کامل قضا کرد یا شکسته؟

اگر نماز ما در مسافرت به طور شکسته قضا شود براي ادا کردن قضای آن در وطن بايد کامل خواند يا شکسته؟

قضای نماز باید مانند ادای آن خوانده شود یعنی نماز به همان صورتی که قضا شده است باید قضا شود.
اگر درمسافرت و به صورت شکسته قضا شود باید قضای آن به صورت شکسته خوانده شود فرقی ندارد که در وطن و یا مسافرت بخوانید و اگر نماز در وطن و به صورت کامل قضا شود قضای آن به صورت کامل خوانده می شود و فرقی ندارد که در وطن و یا درسفر بخوانید.
مثلا شخصي نماز خود را در مسافرت نخوانده حال به وطن رسيده است (و نماز او هم قضا شده) در اينجا اين شخص بايد نماز چهار ركعتي را شكسته يعني دو ركعتي بخواند.
ان مساله مورد اتفاق نظر تمام مراجع معظم تقلید است.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات