اجر و پاداش صبر در مصیبت از دست دادن فرزند چیست؟

 پیامبراکرم(ص) فرمودند:

هرگاه شخص با ایمانی فرزندانش را از دست بدهد و او در این مصیبت صبر نماید و راضی به رضای الهی باشد، او از گزند آتش جهنم ایمن خواهد بود.

مسکن الفؤاد ص ۳۸

facenama

نظرات