اسلام انسان عاشق تربیت می کند

انسان عاشق

 شهید بهشتی (ره) :
من مكرر به دوستان گفته ام، اسلام و اديان مى خواهند انسان عاشق تربيت كنند. نمى گويم انسان بى عقل، مى گويم انسانى كه هم عاقل باشد و هم عاشق. نمى خواهد عاقل بى عشق تربيت كند. آنچه مى خواهد، عاشق عاقل است. انسانى كه حسابها را برسد، چشمهايش را باز كند، گوشهايش را باز كند، زمينه‌ها را مطالعه كند، مقتضيات را نگاه كند، استعدادها و آمادگيها را حساب كند، موانع را حساب كند، مشكلات را حساب كند، تمام اينها را حساب كند و راه مناسب را انتخاب كند. اما اين را بداند كه در زندگى، از تلاش باز ايستادن وجود ندارد. اين، كارِ آدم عاشق است. در او شورى و گرمايى است كه نمى گذارد آرام بگيرد. آرامش انسانهاى نوميد، انسانهايى كه ممكن است محاسبه آنها را به نوميدى بكشاند، در آنها نيست.  

پی نوشت :
بایدها و نبایدها ،صفحه۴۰.

facenama

نظرات