به چه دلیلی می گویید شیطان از جنیان است نه فرشتگان؟

شیطان

شیطان از جنیان است، نه از فرشتگان. در آیه ای بر جن بودن ابلیس تصریح شده است: "فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربّه ; تمام فرشتگان سجده کردند جز ابلیس که از جنس جن بود.. . ". (۱)
دلیل دیگر بر جن بودن آن که فرشتگان پاک و معصوم اند، ولی ابلیس معصیت کرد.
دلیل سوم: قرآن مجید خلقت جن را از شلعه های آتش می داند. (۲) که ابلیس هم جنس آنها است. چنان که قرآن از او حکایت می کند که گفت: "مرا از آتش آفریدی و آدم را از خاک ". (۳) اما فرشتگان به بیان پیامبر از نور آفریده شده اند. (۴)
دلیل چهارم: ابلیس دارای زن و فرزند است. قرآن مجید می فرماید: "ابلیس و فرزندانش را که دشمنان شمایند، دوستان خود می گیرید"(۵) ولی فرشتگان فرزند ندارند. از طرفی روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) رسیده است که بر جن بودن ابلیس دلالت دارد. از امام صادق (ع) در مورد ابلیس سؤال شد که آیا از فرشتگان بود؟حضرت فرمود: "ابلیس از جن بود، ولی همراه فرشتگان بود، چنان که فکر می کردند از جنس آنان است، ولی خدا می دانست از آن ها نیست". (۷)

پی نوشت ها:
۱. کهف(۱۸) آیه۵۰.
۲. الرحمن(۵۵) آیة ۱۵.
۳. اعراف (۷) آیه ۱۲.
۴. کنز العمال، ج ۶، ص ۱۳۶.
۵. الرحمن، (۵۵) آیه ۱۵.
۶. کهف، آیه ۵۰.
۷. تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۴۶۷.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات