آیا در تاریخ قبل از اعراب رسم بر زنده بگور کردن وجود دارد ؟اگر آری چه کسانی بدعت گذار این رسم بوده اند ؟

هر چند با شنیدن عنوان زنده بگور کردن،عمل زشت زنده بگور کرده دختران توسط برخی از اعراب در دوران جاهلیت به ذهن می آید ولی با مراجعه به متون تاریخی مشخص می شود که این رسم غیر انسانی قبل از آن در بین غیر عربها رواج داشته است.که از باب نمونه چند مورد را ذکر می کنیم.

هرودوت در کتاب هفتم در شرح لشکرکشی خشایار به یونان می نویسد :

«سپاهیان خشایارشا در نقطه مشهور به نه راه از پلی عبور کردند ، آنجا سرزمین طایفه ادرنی است و چون معلوم شد آن محل نیز "نه راه" (nine way)نام دارد ، ۹ پسر و ۹ دختر بومی را بر سبیل نذری زنده به گور کردند ، این یک رسم پارسیان است و شنیده ام امستریس دختر [همسر] خشایارشا نیز در دوره سالخوردگی به همین اقدام مبادرت ورزید و ۱۴ پسر از نجیب زادگان پارسی را به عنوان صدقه و آرزوی درازی عمر خویش قربانی کرد ! »(۱)

دکتر عبدالحسین زرین کوب در جلد دوم کتاب "تاریخ ایران پس از اسلام" می نویسند :«همه برگزیدگان آئین مزدک هلاک ، و به روایتی زنده به گور شدند» (۲)

پی نوشتها:
(۱). تواریخ هرودوت با ترجمه استاد وحید مازندرانی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، ص ۳۸۶
(۲). تاریخ ایران پس از اسلام،ج۲ص ۱۸۱-۱۸۲.
 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات