اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، حکم روزه اش چیست؟

روزه شنا

مطابق با فتوای چند تن از مراجع عظام تقلید:

آیات عظام امام خمینی(ده)، امام خامنه ای، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، فاضل لنکرانی(ده)، تبریزی(ده):
بنابراحتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد.

آیات عظام وحید، بهجت(ده):
باطل می شود.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
حرام است ولی چنانچه معصیت کرده و این کار را انجام دهد، ظاهرا روزه اش باطل نمی شود.

آیت الله العظمی سیستانی:
فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد.

آیت الله العظمی مظاهری:
باطل نمی کند گرچه مستحب است تمام سر را در حال روزه در آب فرو نبرد.


۱. رساله ۱۶ مرجع / مساله ۱۶۰۸

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات