آیا نماز خواندن با چشم بسته صحیح است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- خوئي، تبريزي، وحید: مكروه است در نماز صورت را كمي به طرف راست يا چپ بگرداند به طوري كه نگويند روي خود را از قبله گردانده ، و الّا نماز باطل است، چنانكه گذشت...

سيستاني: مكروه است در نماز صورت را كمي به طرف راست يا چپ بگرداند به طوري كه نتواند مقداري از پشت سرش را ببيند، و اگر بتواند ببيند نمازش باطل است چنانكه گذشت و نيز مكروه است  در نمازچشم ها را هم بگذارد...

بهجت: ... فوت كردن محلّ سجده، خميازه كشيدن، گرفتن آب بيني و خلط سينه.

مكارم: از جمله نگاه كردن به چپ و راست، (البته اگر صورت را زياد برنگرداند نماز اشكال دارد) همچنين مكروه است كه انسان در موقعی که لباس تنگ در تن كرده نماز بخواند.

مظاهری: نماز خواندن در لباس تنگ  که بدن را فشار دهد.

۲- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله بهجت نيست.]

پی نوشت:

این مساله مطابق با فتاوای ۱۶ نفراز مراجع عظام تقلید است

مراجع عظام متوفی: 

۱- حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره)
۲- حضرت آیت الله العظمی خوئی(قدس سره)
۳- حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(قدس سره)
۴- حضرت آیت الله العظمی اراکی(قدس سره)
۵- حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
۶- حضرت آیت الله العظمی تبریزی(قدس سره)
۷- حضرت آیت الله العظمی بهجت(قدس سره)

مراجع عظام حیّ:

۱- حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله)
۲- حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله)
۳- حضرت آیت الله العظمی وحیدخراسانی (مدظله)
۴- حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)
۵- حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مدظله)
۶- حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله)
۷- حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله)
۸- حضرت آیت الله العظمی مظاهری (مدظله)
۹- حضرت آیت الله العظمی سبحانی (مدظله)

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات