اگر کسی مستطیع بوده و به حج نرفته آیا بعد از مرگش، وظیفه وراث درقبال حج فرد چیست؟

حج

سوال: اگر کسی مستطیع بوده و به حج نرفته آیا بعد از مرگش، وراث وظیفه ای درقبال حج آن فرد دارند؟

پاسخ:
چنانچه متوفی در زمان حیاتش مستطیع شده و در انجام حج واجب کوتاهی کرده است، باید هزینه حج از اموال بجا مانده از او کسر شود وبه نیابت از او حج بجا آورده شود.[۱]

[۱].استفتائات آیت الله مکارم، بخش حج ، احکام متفرقه سوال۲۰.

facenama

نظرات