حکم ازدواج دختر مسلمان با بهایی؟

دختر مسلمان با بهایی

بهائیت انشعابی از بابیگری و بابیت فرعی از شیخیگری است. چون مسلك بهائیّت برای نابودی اسلام و تشیع و تفرقه میان مسلمانان طرّاحی شده و ساخته مغز بشری است، پیروان آنان از دیدگاه مراجع تقلید در زمرة كفّار به شمار آمده‌اند و نجس بوده و از معاشرت با آنان باید پرهیز كرد.

توجه شما را به استفتائی در این زمینه جلب می كنیم:

آیا بهائی ها نجسند؟
همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محكوم به نجاست هستند ومؤمنین باید ازهرگونه معاشرت بااین فرقه ضاله اجتناب نمایند.[1]
آنها کافر ونجسند.[2]
باید با آنها معامله نجاست کرد[3]
بهائیت محكوم به نجاست می باشند معاشرت با آنها جائز نیست ودعوت آنها به مساجد نیز جائز نیست[4]
بهایی ها درواقع محارب هستند[5]

با توجه به فتاوای فوق، ازدواج با این فرقه ضاله حرام است.

[1]. آیت الله خامنه ای استفائات ص 65، س 328 و330؛ آیت الله صافی گلپایگانی جامع الاحكام ج2 ص98 س 1511.
[2]. آیت الله بهجت، استفتائات، ج1، س368.
[3]. آیت الله فاضل جامع المسائل ج1 س92.
[4]. آیت الله نوری هزارو یك مسئله فقهی ج1 س39.
[5]. آیت الله مكارم استفتائات ج1 سوال1171.