اخلاق و عرفان

منظور از عرفان های جدید چیست؟

عرفانهای نوظهور

شهر سوال ـ انسان علاوه بر وجهه مادی، دارای وجهه ای غیر مادی است که بخش اصلی وجود او را تشکیل می دهد. و به همین دلیل همیشه تمایلاتی نسبت به مسائل معنوی در وجود خود احساس می کند.

معنای ذکر لا اله الا الله الملك الحق المبين چيست؟

 الحق المبين

شهر سوال ـ ذكر توحید كه همان ذكر شریف «لا اله الا الله» است. به طور اجمال میتوان در توضیح این ذكر شریف گفت كه این ذكر از دو قسمت تشكیل شده است. یكی نفی هرگونه الوهیت از هر گونه خدای خیالی (لا اله) و دوم اثبات اینكه الوهیت و پرستش فقط مخصوص الله تعالی شانه است (الا الله ).

صوفیان و درویشان چه انحرافاتی دارند؟

صوفیان و درویشان

شهر سوال ـ دسته اول: جمعی از آنها صاحبان بوق و شاخند، که آنها را قلندران خوانند، که نه معنی تصوف را فهمیده اند، و نه «هر را از بر»[۱] شناخته اند. و نه از راه رسم دین، ایشان را اثری، و نه از خدا و پیغمبر، آنها را خبری است. روزگار خود را به گدایی وسؤال از مردم صرف نموده، و نام درویشی و ترک دنیا را بر خود بسته اند. و این طایفه، اراذل ناس، و پست ترین طوایف عالم اند.

زشتی روابط نامشروع جنسی در کجاست؟

روابط نامشروع

شهر سوال ـ اگر انسان تحت فشار این میل نبود، هرگز مشقات و سختی های فراوان تشکیل خانواده و مسئولیت های آن را نمی پذیرفت تا نسلش ادامه یابد.

صفحه‌ها